Общи условия

Общи условия за ползване на сайта foto-impression.com
1. Общи положения

1.1 foto-impression.com е информационен сайт, който има за цел да представя информация от България и света до неограничен брой потребители (наричан по-долу за краткост „сайтът“). Собственик на този сайт е Алфа Трекс ООД.
1.2 Настоящите общи условия уреждат принципита на работа на сайта, възможностите, които предоставя, правата и задълженията на сайта и на неговите потребители при ползването на услугите, предоставяне от него.

  1. Принципите, от които Алфа Трекс ООД се ръководи

2.1 Да публикува информация, която да е еднакво полезна за всеки отделен човек, без разлика на неговия пол, етническа и социална принадлежност.
2.2 Да предоставя обективна и проверена информация за България и света.
2.3 Да прави всичко възможно да бъде установена истината.
2.4 Да защитава неприкосновеността на личността и семейството.
2.5 Да служи на обществото, без да се застъпва за частни интереси, включително и за интересите на собствениците на медията.

  1. Ползване

3.1 Новините в сайта могат да се: Коментират; Изпращат на приятел; Запазват в архив на потребителя; Принтират.
3.2 За улеснение на потребителя при търсенето, всяка новина е обозначена и с ключови думи.

  1. Отговорност

4.1 Алфа Трекс ООД, собственикът на сайта и служителите на компанията не носят отговорност за каквито и да било вреди, възникнали в следствие от ползване или невъзможност за ползване на сайта.
4.2 Алфа Трекс ООД, собственикът на сайта и служителите на компанията не носят отговорност за публикуваните на сайта материали, за тяхната истинност и изчерпателност.

  1. Ограничения

5.1 Забранява се достъпа на лица под 14 години.
5.2 За непълнолетните се иска разрешение от родители или техните законни представители.
5.3 Алфа Трекс ООД, собственикът на сайта и служителите на компанията не носят отговорност дали потребителите на foto-impression.com са навършили необходимите години и дали са получили разрешение за ползването му.

  1. Забрани

6.1 Противоречащи на българското законодателство, приложимите международни актове и актове на ЕС, настоящите общи условия, обществените норми и морал.
6.2 Съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на трети лица.
6.3 Които имат рекламна цел, освен с предварително писмено разрешение от foto-impression.com.
6.4 Чието съдържание нарушава права на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, по които Република България е страна.
6.5 Представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация
6.6 Които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото.
6.7 Нарушаващи каквито и да било имуществени или не имуществени права или законни интереси на трети лица.

  1. Права и задължения на потребителя и Алфа Трекс ООД

7.1 При изказване на мнение в foto-impression.com потребителят се съгласява мнението му да бъде публикувано, разпространявано и използвано от който и да е притежаван или управляван от Алфа Трекс ООД сайт, като за това използване Алфа Трекс ООД не дължи възнаграждение на автора.
7.2 Алфа Трекс ООД има правото да променя или изтрива публикувани от потребителите материали.
7.3 Потребителят няма право да използва информация (текст и образ) от foto-impression.com без изрично писмено позволение от Алфа Трекс ООД.
7.4 Предоставената от потребителя лична информация не се предоставя на трети лица, освен ако не бъде изискана от държавни, съдебни или упълномощени органи/лица в предвидените от закона случаи.
7.5 Услугата, която се предоставя съгласно настоящите общи условия е безплатна.
7.6 foto-impression.com има право да поставя на страниците на сайта реклами. В някои случаи, ако потребителят натисне някой от рекламните банери, може да се активизира cookies („бисквитки“) от рекламодателя. foto-impression.com не контролира тези cookies. foto-impression.com може да изпраща cookies и проследяващи файлове. Използването на „бисквитки“ се извършва, за да се персонализира съдържанието и рекламите, да се предоставят функции на социални медии и да се анализира трафика.
7.7 foto-impression.com събира информация за демографските данни, интереси на потребителите и за начина, по който потребителите използват сайта.
7.8 Алфа Трекс ООД не носи отговорност за вреди, причинени от вируси върху софтуера, хардуера, телекомуникационните съоръжения; за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.
7.9 Връзките с други сайтове се предоставят за улеснение на потребителите.
7.10 Екипът на Алфа Трекс ООД не носи отговорност и не влияе върху съдържанието или поддържането на тези страници и не отговаря за вреди, произтичащи от тяхното съдържание и/или поддръжка.

  1. Допълнителни разпоредби

8.1 Настоящите общи условия могат да се променят по всяко време от собственика на сайта, като всички изменения и допълнения влизат в сила с публикуването им в foto-impression.com.
8.2 Приложимо право е българското.
8.3 Възникналите спорове се решават по пътя на преговорите и взаимните отстъпки, а когато това се окаже невъзможно, спорът се отнася за решаване според българското законодателство пред компетентния съд.

error: Защитено съдържание!! Използването без позволението на автора е незаконно.